Feriepenger og skatt

Hva er Feriepenger
Feriepenger er lønn som du har opptjent året før, men som arbeidsgiver har holdt tilbake som følge av bestemmelsene i ferieloven.

Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest 1 uke før ferien tar til.

Hvor mye?
Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget (jf ferielovens § 10). Dersom bedriften din har tariff avtale (om en ekstra ferieuke) benyttes 12 prosent i beregningen. Grunnlaget for beregningen er fjorårets lønn uten utbetalte feriepenger. Det vil grovt si 11 månedslønner + overtidsbetaling. Feriepengegrunnlaget oppgis på lønns og trekkoppgaven du får fra arbeidsgiver i slutten av januar.

For arbeidstakere som har fast månedslønn og 5 ukers ferie, vil som regel feriepengene bli redusert med 4/26 deler av månedslønn. Dette er helt normalt, og skyldes at feriepengene skal dekke lønn i ferietiden. Når en så har mer ferien en 1 mnd, må det i den faste månedslønnen reduseres for den tiden som du allerede har fått betalt for (ferie).

Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Den del av feriepengene som ikke lar seg beregne innen dette tidspunkt, kan utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjør jf ferieloven § 11

Arbeidsgiveren betaler feriepenger av sykepenger som er utbetalt i arbeidsgiverperioden. Folketrygden betaler feriepenger av sykepenger utbetalt av folketrygden, for inntil 10 uker i hvert opptjeningsår.

Arbeidstaker over 60 år
For arbeidstaker over 60 år med rett til ekstraferie etter ferielovens § 5 nr. 2 forhøyes prosentsatsen med 2,3 prosent begrenset til den del av feriepengegrunnlaget som ikke overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Ved beregningen skal det regnes med det grunnbeløp som gjaldt 31. desember i opptjeningsåret. Fratrer arbeidstaker i opptjeningsåret, skal det regnes med det grunnbeløp som gjaldt på fratredelsestidspunktet

Skatt
Feriepenger er ikke skattefrie. Feriepenger er fritatt for forskuddstrekk, slik at de kan utbetales uten skattetrekk. Dersom du ser  nøye på årets selvangivelse, så ser du at feriepengene er med i grunnlaget for beregning av skatt.

Når skatteetaten regner ut skattetrekket, kommer de fram til hva de tror du kommer til å måtte betale i skatt, og deler dette beløpet på 10,5 som da blir skattetrekket ditt hver mnd. Dette gjør at du får ingen skattetrekk i feriepengene og halv skattetrekk i desember. Dersom du slutter i jobben og får feriepenger utbetalt sammen med siste lønning, blir det foretatt full skattetrekk.

Har du noen spørsmål, eller trenger hjelp til kjøring av lønn og feriepenger i virksomheten din, ta kontakt.