Skatt ved salg av egen bolig

Gevinst ved salg av fast eiendom regnes i utgangspunktet som skattepliktig inntekt (både i og utenfor næring), og tap er fradragsberettiget.

Det er imidlertid et unntak i skatteloven for salg av boligeiendom. Dersom en faller inn under unntaket vil en eventuell gevinst ved salg av boligen være skattefri.

Som boligeiendom regnes i denne forbindelse også våningshus på gårdsbruk, selveierleilighet, andelsleilighet, aksjeleilighet og obligasjon med tilhørende borett.

Følgende kriterier må være oppfylt (jf. Skatteloven § 9-3 nr 2) :

1. Eieren har eid eiendommen i mer enn ett år når realisasjonen finner sted eller avtales. Er eiendommen oppført av eieren, regnes ettårsfristen fra huset ble tatt i bruk eller ifølge ferdigattest var oppført

2. Eieren har brukt hele eiendommen som egen bolig i minst ett av de to siste årene før realisasjon. Når eieren på grunn av sitt arbeid, helsemessige eller lignende grunner er forhindret fra å bruke boligen, skal den tid slik brukshindring foreligger regnes som botid dersom eieren på ervervstidspunktet ikke var kjent med eller burde kjent til brukshindringen.

Botid regnes fra den dagen en flytter inn, til dagen en flytter ut. Det er ved noen tilfeller mulig å få godskrevet botid, og dermed komme inn under unntaket dersom du for eksempel ikke kan bruke boligen på grunn av eget eller ektefelles arbeid, helsemessige forhold eller lignende grunner. Slike perioder regnes likevel som botid når:

-Du har brukt boligen som fast bolig og må fraflytte den, eller
-du kan godtgjøre å ha planlagt å bruke boligen som fast bolig, men er forhindret fra å flytte inn.

Det er da en forutsetning for å få godskrevet botid er at du ikke var kjent med eller burde kjent til brukshindringen da du anskaffet boligen.

Fradragsretten for tap følger samme reglene som fritaket. Det vil si at dersom en gevinst ved salg av bolig vil være unntatt for skatt etter bestemmelsene over, ville et eventuelt tap ved salg av samme bolig ikke vært fradragsberettiget.

Disse reglene er absolutte, og man er enten innenfor eller utenfor fritaket. Det er fullt ut lovlig å tilpasse seg regelverket (så lenge tilpassingen er reell. Eks. å vente en mnd til før en selger for å komme over 1 års botid) Å tilpasse dato på kontrakter for å komme inn under fritaket/ut av fritaket uten at det har rot i virkeligheten er derimot ”skattesnyteri” og straffbart.