Elektronisk innsending av årsregnskap

Fra 1. januar 2015 er det ikke lenger anledning til å innsende regnskap på papir til brønnøysund. Alle regnskap må da sendes inn elektronisk.  Dette innebærer imidlertid ikke at alle næringsdrivende må kjøpe dyr programvare for å sende inn regnskapene sine – det går fint ann å bruke altinn og legge inn tallene manuelt. For de som har regnskapsfører eller vurderer å få seg regnskapsfører, er innsending av regnskap til Brønnøysund noe som kan avtales at regnskapsfører skal gjøre.

 

Fastsatt av Finansdepartementet 3. juli 2014 med hjemmel i lov 17 juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-2 fjerde ledd annet punktum.

I

§ 8-2-1 første ledd skal lyde:

Dokumenter som etter regnskapsloven § 8-2 første ledd skal sendes til Regnskapsregisteret, skal sendes inn elektronisk via Altinn (http://www.altinn.no). Dokumenter som nevnt i første punktum skal sendes inn samlet og være tydelig lesbare. Plikten etter første punktum gjelder ikke for regnskapspliktige som er indre selskaper, eller regnskapspliktige som er setter opp sine årsregnskap i samsvar med internasjonale regnskapsstandarder etter regnskapsloven § 3-9, hvor resultatregnskap og balanse avviker fra oppstillingsplanene etter regnskapsloven kapittel 6. Regnskapspliktige som nevnt i tredje punktum skal sende inn dokumenter som nevnt i første punktum i et ikke direkte redigerbart pdf-format per e-post til Regnskapsregisteret.

II

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Legg igjen en kommentar