Renter på lån fra selskap til aksjonær

1. Bakgrunn

Det skatterettslige utgangspunktet er at alle disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal være i henhold til armlengdeprinsippet. Transaksjoner mellom selskap og aksjonær skal ved ligningen verdsettes tilsvarende disposisjoner mellom parter uten interessefellesskap.
Lignings-ABC «Lån fra arbeidsgiver/eget selskap» har i punkt 9.1 gitt uttrykk for at størrelsen på rentefordelen skal beregnes med utgangspunkt i normrenten som gjelder for rimelige lån i arbeidsforhold. Skattedirektoratet har mottatt spørsmål om hvordan denne formuleringen skal forstås når en aksjonær låner penger fra et aksjeselskap til en rente som er lavere enn markedsrente.

2. Skattedirektoratets vurdering

Etter Skattedirektoratets syn gjelder prinsippet om at disposisjoner mellom selskap og aksjonær skal baseres på armlengdes vilkår også for selskapers lån til aksjonærer. Det må derfor foretas en vurdering av hva som er korrekt rente i det enkelte tilfellet. Sammenligningsgrunnlaget vil være hvilken rente aksjonæren måtte ha betalt hvis det ikke forelå interessefellesskap med långiver.
En annen forståelse kan lede til utilsiktede tilpasninger ved at aksjonærer kan låne penger rimelig fra selskapet og for eksempel sette pengene på konto til en høyere rente eller foreta investeringer med gunstigere finansiering enn det som ellers er tilgjengelig i markedet. Dette underbygger at renten må fastsettes på alminnelige vilkår når aksjonærer låner fra selskapet, med andre ord skal renten fastsettes som om interessefellesskapet ikke hadde foreligget.
Denne uttalelsen gir uttrykk for en endret oppfatning med hensyn til hvilken rente som skal legges til grunn ved beskatningen. Skattedirektoratet vil ta inn endringen i Lignings-ABC. 

3. Hvilke lån omfattes av uttalelsen?

Skattedirektoratet er kjent med at flere aksjonærer har inngått avtaler om lån fra sine selskaper, og at de på bakgrunn av beskrivelsen i Lignings-ABC har avtalt at normrente skal legges til grunn. Dette reiser spørsmål om hvordan fordelen ved rimelige lån skal beskattes for tidligere inntektsår.
Den endrede oppfatningen omfatter alle lån. Hensynet til forutsigbarhet for skattyterne tilsier imidlertid at den endrede oppfatningen først praktiseres fra og med inntektsåret 2015. Det vil fra dette tidspunktet ikke være avgjørende om låneavtalen er inngått tidligere. Hvis renten er lavere enn det som må anses som markedsrente, vil differansen være skattepliktig, se Lignings-ABC «Lån fra arbeidsgiver/eget selskap» punkt 9.2 (skattemessig behandling hos selskapet) og 9.3 (skattemessig behandling hos aksjonær).
For inntektsår før 2015 vil det etter direktoratets oppfatning ikke være aktuelt å foreta endringer av ligningen dersom normrente er avtalt. For lån der renten er lavere enn normrente, vil det for tidligere inntektsår bare være differansen opp til normrenten som beskattes.
Uttalelsen medfører ingen endring vedrørende lån til ansatte mv. som omfattes av de særlige reglene i sktl. § 5-12 (4) jf. FSFIN § 5-12 A om rentefordel ved rimelige lån i arbeidsforhold.

Kilde : Skattedirektoratets prinsipputtalelse