Frivillig registrering MVA utleiebygg–foreslått endret

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjerningen og forenkle regelverk for næringsdrivende som allerede er registrert for mva (for andre næringer). Det vil si at de slipper å søke om registrering for frivillig utleie.  Dagens regler gjør at mange går i “fella” og antar at de er registrert for utleie også, noe som kan koste dyrt. Denne endringen fjerner faren for dette.

I dette ligger at det avgjørende er om «leieforholdet behandles som merverdiavgiftspliktig», dvs. at de materielle vilkårene for frivillig registrering er oppfylt, samt at utleier opptrer i samsvar med de øvrige pliktene som følger av frivillig registrering. Kort oppsummert kreves det at utleier har opptrådt som om han allerede var frivillig registrert.

Regjeringen foreslår at lovendringene trer i kraft fra 1. juli 2014. Ved alminnelige tomånedersterminer vil endringene dermed medføre at virkningstidspunktet tidligst kan settes til fjerde termin i 2014.

Legg igjen en kommentar